POLITYKA ZWROTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.RENOVEY.COM

1. Niniejsza Polityka Zwrotów obowiązuje w Sklepie Internetowym WWW.RENOVEY.COM(„Sklep Internetowy”). 

2. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego produktu. Regulacje niniejszej Polityki Zwrotów dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta, który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, gdyż jako osoba fizyczna zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego. 

3. Do okresu 14 dni wlicza się soboty i niedziele, a także dni świąteczne. 

4. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Konsumenta – Przedsiębiorcę oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Konsument – Przedsiębiorca może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład w następujących formach: b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]; c. telefonicznie pod numerem infolinii: 539303006; d. za pomocą Panelu Klienta na Stronie Internetowej; e. z wykorzystaniem wzoru Formularza Zwrotu. 

6. Konsument i Konsument – Przedsiębiorca może skorzystać z wzoru Formularza Zwrotu, jednak nie ma takiego obowiązku. 

7. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę - Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (pełnomocnika), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części. 

8. Konsument i Konsument – Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. 

9. Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu. 

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). 

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków do momentu otrzymania zwracanego towaru lub do momentu otrzymania dowodu jego odesłania. 

13. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

14. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania). 

15. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w przypadku: 

A. przekroczenia terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy sprzedaży; 

B. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

C. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych. 

16. Niniejsza Polityka Zwrotów wchodzi w życie z dniem 31.03.2021 r.

Product added to wishlist

Dbamy o Twoją prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz personalizacji reklam korzystamy z plików cookies.

Po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej, dostosowania jej do Twoich zainteresowań oraz prezentowania dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Czytaj więcej